Obchodní podmínky verze 2024.01

Pronajímatel

COOL SALE, s.r.o.
IČ: 27805981 (neplátce DPH)
Adresa:
Dolní Valy 631
688 01 Uherský Brod

v zastoupení:
+420 604 120 220 (Bc. Zbyněk Velecký)
+420 739 160 315 (Bc. Josef Kovařík)
info@karavany-ub.cz

 

Nájemce

musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.

1. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání.

2. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.

3. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):
- Fyzická osoba : občanský průkaz, řidičský průkaz skupiny B, B + E, popřípadě B96, C
- Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz (ID card).
Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu.

4. Nájemce musí mít nejméně 21 let.

5. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu  a to bez udání důvodu.

6. Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu a kopii si může ve smyslu příslušného zákona na ochranu osobních údajů (GDPR) ponechat.


Platba:

1. Než provedeme rezervaci je třeba uhradit platbu na pronájem obytného vozu (karavanu). Fakturu Vám zašleme emailem a po uhrazení provedeme rezervaci termínu pronájmu pro Vás. V případě neuhrazení faktury do 5-ti pracovních dnů, rezervace zaniká.

2. V případě pronájmu do 6ti dnů včetně, je účtován servisní poplatek.

Výše servisního poplatku závisí na typu karavanu a délce pronájmu

 • karavan Weinsberg CaraOne Q390 QD, výše servisního poplatku při pronájmu do 6 dnů včetně je 1 200 kč
 • minikaravan BOMI, výše servisního poplatku do 6 dnů včetně je 700 kč
 • polský karavan N126e (Polák), výše servisního poplatku do 6 dnů včetně je 700 kč

3. Před začátkem pronájmu je třeba složit do rukou pronajímatele deposit, jako garanci za případné škody způsobené na obytném voze (karavanu) nájemcem či třetími osobami po dobu trvání nájmu. Při vrácení obytného vozu (karavanu) bez zjevných vad (škod), způsobených nájemcem, se deposit vrací v plné výši. 

Výše depositu závisí na typu karavanu

 • karavan Weinsberg CaraOne Q390 QD, výše depositu je 15 000 kč
 • minikaravan rok výroby 2021, výše depositu je 5 000 kč
 • polský karavan N126e (Polák), výše depositu je 15 000 kč

4. Platba za fakturu na pronájem karavanu probíhá bezhotovostně na účet. V hotovosti při převzetí vozidla se platí deposit. Po dohodě je možné zaslat převodem i deposit.


Pronájem:

 1. Po započetí pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného vozidla (karavanu). Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o pronájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. V takovém případě se navíc ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce.
 2. CENY JSOU UVEDENY ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN.
 3. Pronájem začíná v den a v čase podpisu  smlouvy o pronájmu a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu (karavanu).
 4. V případě předčasného ukončení pronájmu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.
 5. Při převzetí obytného vozu (karavanu) bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím, jsou-li veškeré údaje a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.
 6. Nejkratší doba zapůjčení je 3 dny.
 7. Nájemce je obeznámen s celkovou výškou obytného vozu (karavanu) a musí dbát na bezpečné projetí veškerých podjezdů, mostů, tunelů apod. V případě poškození vozu-karoserie škodu hradí nájemce. Výška vozu je uvedena v každém voze vždy v kabině vozu. Nájemce je dále obeznámen s šířkou vozu při jeho předávání.
 8. Vozidlo se vrací nejpozději v čase uvedeném ve smlouvě o pronájmu. Většinou nejpozději mezi 17. – 20. hodinou.
 9. Po dobu pronájmu obytného vozu (karavanu) pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemce a jím přepravovaných osob, způsobené vozem, stavem vozu nebo vybavením vozu apod.

Vrácení vozidla:

 1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpůjčky. Po dohodě je možné vozidlo vrátit později.
 2. Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit předání vozidla.
 3. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Vozidlo je považováno za čisté v tomto případě: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např. bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska
  atd. musí být čisté (např. bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, bez jakýchkoliv odpadků). Pokud bude vozidlo vráceno znečištěné, bude účtován poplatek za mytí a vyčištění 1 000 kč.
 4. Vozidlo se vrací obvykle nejpozději  do 17 – 20 hodin. (pokud není uvedeno jinak ve smlouvě o nájmu).
 5. Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícím dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pronajímateli okamžitě, nejméně však 2 dny před návratem.(tel.,sms,e-mail).

Pokuty a případné další sankce:

 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bez souhlasu pronajímatele, bude účtován další 1 den. (dle dohodnuté částky za den pronájmu) a sankční poplatek 5 000 kč za každý započatý den
 3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý díl.
 4. Při ztracení SPZ je účtována suma 2 000 kč.
 5. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje:
  1. Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč,
  2. silné znečištění interiéru s možností vyčištění 5 000,- Kč
  3. Znečištění interiéru (prach,bláto,tráva,hmyz,jídlo,odpadky apod.)- účtujeme 2 500 kč , znečištění karoserie 1 000,-Kč. 
 6. V případě chybějící části vozidla tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, (dle objednávkového katalogu) servisní práce + administrativní poplatek   2 000,- Kč. Toto ujednání neplatí, má-li nájemce sepsán protokol o odcizení na Policii, či protokol o pojistné události. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10%, nejméně 10 000 Kč.
 7. V obytném voze (karavanu) není povoleno přepravovat, ani nijak vpouštět domácí mazlíčky jako je pes, kočka, apod. V případě zjištění tohoto přestupku uhradí nájemce smluvní pokutu 2 000 Kč.
 8. V prostorech obytného vozu (karavanu), je přísně zakázáno kouření, při porušení takového zákazu uhradí nájemce pokutu 2 000 Kč.
 9. Je zakázáno jakékoliv upravování vozu (polepování, vrtáni, šroubování atd.).
 10. Chybějící věci (talíř, sklo, příbor, hrnek, atd. ) – 200 Kč
 11. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti Depositu (vratné kauce). V případě, že je poškození většího rozsahu než představuje složený deposit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

Podmínky pojištění:

Pronajatý obytný vůz (karavan) je zákonně i havarijně pojištěn. Havarijní pojištění se spoluúčastí 10% (minimálně 10.000,- Kč). V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10%, nejméně 10 000 Kč. V případě, že pojišťovna z jakéhokoliv důvodu odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce. Osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

Pojištění se nevztahuje na tyto případy:

 1. Při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem).
 2. Při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem).
 3. Při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem.
 4. Pojištění se nevztahuje na případný požár způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením. Zákaz kouření a používání svíček, prskavek atd.
 5. Při vniknutí a poškození obytného vozu způsobeného cizí osobou, hradí škodu nájemce. V případě poškození obytného vozu (karavanu) vždy volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeži.

Storno objednávky:

Více než 30 dní před termínem zapůjčení vrácení 100% ze zálohy  
30 - 14 dní před termínem zapůjčení vrácení 50% ze zálohy  
Méně než 14 dní před termínem zapůjčení vrácení 10% ze zálohy  
Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací  

Při poškození obytného vozu či karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši

Při nehodě:

1. Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě a pořídit fotodokumentaci.
2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
3. Kontaktovat pronajímatele (+420 604 120 220 Velecký Zbyněk anebo +420 739 160 315 Josef Kovařík).
4. Kontaktovat asistenční službu ( tel.číslo je uvedeno v předávací složce).
5. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizím osobám ( zabezpečit proti krádeži).
6. Při krádeži, nehodě, či poruše obytného vozu (karavanu) nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.
 
V případě nedodržení těchto pokynů, nebo nesplnění dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody, či krádeže. Při krádeži, nehodě, či poruše obytného vozu (karavanu) nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.

V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody, či krádeže.

Závěrečná ustanovení:

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu obchodních podmínek půjčovny a pro objednatele jsou vždy platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.
 2. V případě menších poruch jako je např. porucha lednice,boileru, osvětlení, Tv-Sat. Dvd apod., není povinen pronajímatel poruchu okamžitě odstranit.
  Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele (nezapomeňte si vždy nechat vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla).
 3. Obytné vozy (karavany) jsou především určeny pro kempování v kempech a místech k tomu určeným. Proto doporučujeme navštěvovat kempy s výbavou pitné vody a elektřiny k připojení vozu na 230 V.
 4. Při jakékoliv poruše neprodleně kontaktovat pronajímatele.
 5. Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého obytného vozu (karavanu) provést monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.

Před samotným pronájmem / odjezdem je podepsána tištěná smlouva o pronájmu včetně dalších potřebných dokumentů k pronájmu a také je nájemce seznámen s provozem a obsluhou obytného vozu (karavanu).
Počítejte s cca 1 hodinou času.

Obchodní podmínky platné od 01.01.2024

Přihlaste se k odběru newsletteru

Nechcete o něco přijít? Přidejte si svůj email do našeho emailového zpravodaje a nic již nepromeškáte.

Kde nás najdete